Su gruppu de sos Cordas et Cannas est nàschidu in Terranoa in su 1978/1979 daghi si sunu bettados a unu cosa de musicistas chi 'enian dae camineras differentes ma chi aian su mantessi dessignu e sos mantessi disizos musicales.
Si ponen derettos a trabagliare pro nde torrare a lughe de connoschentzia sos testos in Limba de sos poetas e cantadores sardos, fattende cunzertos meda in tottu sa Sardigna.
S'istile musicale nd'essit a campu a bellu abellu in tres momentos divessos, s'unu chi immanniat s'atteru: comintzende dae su primu discu nemenadu Cantos et Musicas de sa Sardigna de su 1983, in su 'e duos numenadu Scalmentu de su 1985, e in Musicalimba de su 1988, comente chi esseret unu trabagliu ebbia partidu in tres: isterrida, crschida e "cumprida".
Cun Musicalimba (paraula chi essinziat propriu custu tipu de musica), sos Cordas et Cannas si ch'istrejan dae tottu sos atteras imprentas, leendesi 'onzi pesu e tottu sos oneres du custu modu nou de fagher musica in sa Sardigna de sos annos ottanta e noranta.
S'iscrittura de sa melodia de "Nanneddu" ( A Nanni Sulis) e de " Su Testamentu", poesias de Peppinu Mereu, "Sos piratas barbarescos" de su poete a bolu Remundu Piras, "Procurade de moderare", s'innu contras a sos barones de s'Ottighentos de Innaziu Frantziscu Mannu, "Ninna nanna pitzinnu" de Antiogu Casula (numenadu Montanaru) e atteros temas, sunu una parte ebbia de sos cumponimentos musicales leados dae su Connottu chi sos Cordas et Cannas ana attidu a esser nodidos in tottue, torrendelos a noos in manera pius aggradessida puru a sos zoventura de como.

Compudende chin afficcu tottu cantu nos benit dae sos mannos nostros, annoendelu pro chi siat pius accrtzu a sos gustos de oje e a su tempus chi at a bennere, resessin a ispibigliare su sentidu e sas bonas intragnas, dae cando sunu nàschidos a oe.
S'urtimu apparitzu numenadu "Fronteras" 'essidu alughe in austu de '99, nos mustrat su fruttu pius diligu de custu iffortzu, diffattis nde 'ogan a campu arrejonos pius che atteru subra sos fastizos mannos de sa sotziedade nostra, ( minas contra a sos omines ispartas in tottuue in su mndu, su rispettu de su logu, sa vida mala de sos disimparados, sas criaduras imboladas in sas carreras a sa sola, identidade culturale de sos populos, etz.).
Su trabagliu fattu umpare, calecuna 'orta cun sonadores famados de su Jazz ( Paolu Fresu e Antoneddu Salis), nos mustrat a giaru cantu sos Cordas et Cannas si 'etten chin afficcu fenta in atteras pasturas, trattende, in tempos chi nesciune li daiat pesu perunu, sa musica sarda in manera abberta a atteras culturas, 'oghendende a pizu fruttos de abberu meda galanos e cumprobemde possibilidades noas de connoschentzia in tottue in su mundu.
In su 1997 sun 'istados istranzos in su Festival Womad postu in puntu dae Peter Gabriel in Reading, inue sunu piaghidos a meda zente chi bi fit e fenta a chi aian apparitzadu s'ispettaculu.
Sos Cordas et Cannas an fattu cuntzertos meda (festas in piatta, festivals treatos) in custos ultimos bindigh'annos in Sardigna, in Continente, in s'Europa e in U.S.A. ; in mesu a custos: Iscotzia, Irlanda de subra, Inghilterra Galles Olanda, Isolas Ishetland, New York, New Jersey, Frantza, Canada, Australia, Colorado e Argentina.

 
 
Homepage Discografia Foto Audio Video La nostra storia S’istoria nostra Our story Unsere Geschichte Tour Info & Contatti
 

MUSICULTURA SARDEGNA
Via Piacenza, 15 - 07026 Olbia - Sardinia, Italy
Tel/fax +39.0789 23525

email